BOŞANMA DAVASI ISLAH DİLEKÇESİ

BOŞANMA DAVASI ISLAH DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Islah Ne Demek?

Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir. Aynı davada, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir.

Islah Süresi Var Mıdır? 

Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir. Yargıtayın bozma kararından veya bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararından sonra dosya ilk derece mahkemesine gönderildiğinde, ilk derece mahkemesinin tahkikata ilişkin bir işlem yapması hâlinde tahkikat sona erinceye kadar da ıslah yapılabilir. Ancak bozma kararına uymakla ortaya çıkan hukuki durum ortadan kaldırılamaz. Islah, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Karşı taraf duruşmada hazır değilse veya ıslah talebi duruşma dışında yapılıyorsa, bu yazılı talep veya tutanak örneği, haber vermek amacıyla karşı tarafa bildirilir.

Davanın Tamamen Islahı nedir?

Davasını tamamen ıslah ettiğini bildiren taraf, bu bildirimden itibaren bir hafta içinde yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır. Aksi hâlde, ıslah hakkı kullanılmış sayılır ve ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir.

Kısmen Islah

Kısmen ıslaha başvuran tarafa, ıslah ettiği usul işlemini yapması için bir haftalık süre verilir. Bu süre içinde ıslah edilen işlem yapılmazsa, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir.

Boşanma Davasında Islah Dilekçe Örneği

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO              : ……….ESAS 

ISLAH TALEBİNDE  

BULUNAN DAVACI: İSİM, SOYİSİM, ADRES 

VEKİLİ                     : 

KONU                    : Maddi-manevi tazminat, nafaka ve boşanma sebepleri ve deliller yönünden boşanma davamızın ıslah edilmesi talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR      :    

Davacı müvekkil tarafından Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle (Çekişmeli) …/…/… tarihinde açılan boşanma davasında; boşanmaya sebebiyet veren vakıalar ve boşanma sebepleri ve deliller belirtilmemiş, ayrıca maddi-manevi tazminat ve nafaka talepleri de beyan edilmemiştir. Her bakımdan eksik ve yetersiz olan iş bu dava dilekçesi, müvekkil açısından hak kaybı ve mağduriyete sebebiyet vermektedir. 

Davalı taraf, müvekkile karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş olup; iddiamızı ispat eden fotoğraf ve yazışmalar dilekçe ekinde sunulmuştur. Dava dilekçesinde bu hususlar her ne kadar belirtilmedi ise de iş bu ıslah talepli dilekçemiz ile davanın kusuru ile boşanmaya sebep olan vakıaları ve delillerimizi bildiriyoruz. 

İş bu dilekçe ile boşanmaya sebebiyet veren vakıa ve delillerimizi bildirme, 50.000,00 TL maddi tazminat, 50.000,00 TL manevi tazminat, aylık 2.000,00 TL tedbir  nafakası (davanın kesinleşmesi ile yoksulluk nafakası olarak devamına) talepleri yönünden davamızın ıslahını talep ederiz.

HUKUKİ DELİLLER: HMK, TMK, vs.

DELİLLER                : nüfus kaydı, Bilirkişi, Tanık, vs. deliller

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle; 

Davamızın kabulü ile tarafların boşanmalarına, Boşanma sebepleri ve delillerimizin bildirilmesi, maddi manevi tazminat ve nafaka yönünden ıslah talebimizin kabulüne, Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. 17.05.2021

                                                                                      DAVACI VEKİLİ

Boşanma avukatı ve İstanbul boşanma avukatı tavsiyesi yada boşanma avukatına ulaşmak için Avukat Esra Akyıldız Yaşar ile iletişime geçebilirsiniz. Boşanma avukatı ücretleri ile ilgili hukuk bürosu ile bağlantı kurabilirsiniz.