REDDİ MİRAS DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

MİRASIN REDDİ NEDİR?

Mirasbırakan tarafından mirasçılara kalan borç miktarının kalan mirastan fazla olması durumunda Türk Medeni Kanunu 605. Madde gereği reddi miras davası açma hakkına sahiptir. Reddi miras davası detaylı olarak makaleler bölümünde anlatılmıştır.

Reddi Miras Dilekçesi Nereye Verilir?

Mirasın gerçek reddini isteyen taraf, mirasbırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde reddi miras talep edecektir.

Borcu Olan Biri Reddi Miras Yapabilir Mi?

Borcu olan biri alacaklılarına zarar vermek amacı ile reddi miras yaparsa, alacaklılar ve iflas idaresi tarafından ret tarihinden itibaren altı ay içerisinde reddin iptaline ilişkin dava açılabilecektir. Mirasın reddi halinde, miras tasfiye edilecektir.

Mirasın Reddi Halinde Miras Kime Kalır?

Mirası reddeden mirasçının altsoyu bulunuyor ise, miras altsoya geçer, Altsoyun bulunmaması halinde miras, diğer mirasçılara geçer ve diğer mirasçıların hissesi artar. En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir. 

REDDİ MİRAS DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ


İSTANBUL NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE 
DAVACI    : 
VEKİLİ      : 
KONU     : Mirasın reddi talebimizden ibarettir. 
AÇIKLAMALAR: 
Müvekkilin babası …….. 06/01/2021 tarihinde vefat etmiştir. Müvekkilim müteveffanın yasal mirasçısıdır. 
Ancak müteveffanın ölmeden önce çok fazla borcu ve icra takibinin bulunması sebebi ile tereke borca batık haldedir. 
Bu sebeple müteveffa ……’nın mirasının reddi için müvekkil adına iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur. 
HUKUKİ NEDENLER: HMK, TMK ve ilgili mevzuat. 
DELİLLER: Mirasçılık belgesi, Ölüm belgesi, Müteveffaya ait İcra takip Dosyaları, Nüfus Kayıt Örneği ve sair deliller. 
SONUÇ VE İSTEM: 
Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; Müteveffanın mirasının borca batık halde olması sebebi ile müvekkil tarafından mirasın reddine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ