İCRA TAKİBİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ NEDİR?
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine ilamsız icra takibi başlatılması halinde, borçlunun 7 gün içerisinde icra takibine itiraz etme hakkı vardır. Borçlu itirazında; borca, borcun ferilerine, vekalet ücretine, yetkiye, itiraz ettiğini belirten bir dilekçeyi İcra Takibinin bulunduğu icra dairesine sunacaktır. İlamsız takibe itiraz edilmesi halinde takip duracaktır. Takibin durması halinde alacaklı, itirazın kaldırılması yada iptali için dava açabilir. Açılan davada borçlunun icra takibine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz ettiğinin tespit edilmesi halinde, davayı kaybeden borçlu aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilecektir.

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Nereye Verilir?

İcra takibine itiraz dilekçesi, ilamsız ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra takibinin yapıldığı icra dairesine verilecektir. İlamsız ödeme emrine yapılan itiraz ile birlikte icra takibi duracaktır. 

Muhabere Yoluyla İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Gönderilebilir Mi?

Muhabere yoluyla icra takibine itiraz dilekçesi göndermek isteyen taraflar, bulundukları konuma en yakın icra dairesinden gönderecekleri muhabere yoluyla icra takibine itiraz dilekçesi örneği ile itiraz yapabilirler. İcra takibine itiraz dilekçesinin muhabere yolu ile sunulduğu tarih, itiraz tarihi olarak geçerli olacaktır.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
DOSYA NO                     : ……………..ESAS

İTİRAZ EDEN BORÇLU : İSİM, SOYİSİM, TC, ADRES

ALACAKLI                      : İSİM SOYİSİM, TC

KONU                     : …/…/… tarihinde tarafıma tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin İcra Takibine, Ödeme Emrine, Borca Ve Borcun Ferilerine, Faize İtirazımız İle Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMA VE TALEPLERİMİZ: 
………. İcra Müdürlüğü'nün ……/…… Esas sayılı dosyası ile hakkımda başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri tarafıma ………..tarihinde tebliğ olmuş olup, iş bu ödeme emrine süresi içerisinde itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;
Alacaklı tarafa herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Yukarıda esas numarası verilen dosyada, hakkımda başlatılan icra takibine, takip konusu borcun tamamına, faize, vekâlet ücretine, ferilerine ve ödeme emrine en geniş anlamda itiraz ediyoruz.
İzah edilen nedenlerden dolayı ALEYHİME YAPILAN İCRA TAKİBİNİN İTİRAZIMA BİNAEN DURDURULMASINI talep ederim. …./…./….   
İTİRAZ EDEN BORÇLU 
İSİM, SOYİSİM, İMZA