İŞ DAVASI DİLEKÇESİ (İŞÇİLİK ALACAKLARI)

İŞ MAHKEMESİ AŞAMALARI

İşçilik alacakları işveren tarafından kendisine ödenmeyen işçi bu hususta dava açar. Ancak dava açmadan önce arabuluculuk kurumuna başvuru yapılması ve anlaşma sağlanamaması halinde dava açılması gerekmektedir. İşçilik alacaklarına ilişkin açılan davada, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ve tatil ücretleri, fazla mesai ücreti, kötü niyet tazminatı, yemek yol ücreti, vs. talep edilebilir. İşçilik alacağına ilişkin talepler, iş davası dilekçesinde detaylı olarak belirtilmelidir. İşçilik alacaklarına ilişkin dava dilekçesinde; dava esas değeri, deliller, dava açılmasına sebebiyet veren olaylar ve işçilik alacakları detaylı olarak yazılmalıdır.

İŞ MAHKEMESİ NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

İş mahkemelerinin ne zaman sonuçlanacağı hususunda bir süre belirtmek zordur. Her dava kendine özgü olduğundan süreler açısından da farklılık göstermektedir. Basit yargılama usulüne tabi olan iş davalarında, dava dilekçesi ve cevap dilekçesi sunulduktan sonra tarafların tanıkları dinlenecek, tüm deliller toplandıktan sonra dosya işçilik alacaklarının detaylı hesabı için bilirkişiye gönderilecektir. Bilirkişi raporu tanzim edildikten sonra eğer dava kısmi olarak açılmış ise, davacı tarafça bedel yönünden dava ıslah edilecektir. Tüm bu aşamaların tamamlanmasından sonra iş mahkemesi tahkikat aşamasını bitirerek karar verecektir. 

İŞ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

.............NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                           : İSİM, SOYİSİM, TC, ADRES

VEKİLİ                             :AV. ESRA AKYILDIZ YAŞAR

DAVALI                           : (ŞİRKET İSMİ, ADRES)

KONU                       : Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı Kalmak üzere; şimdilik 300 TL kıdem tazminatı, 300 TL fazla mesai ücreti, 50 TL yıllık izin ücreti, 100 TL ücret alacağı alacağının davalı taraftan faizi ile birlikte tahsili talebinden ibarettir.

HARCA ESAS DEĞER : 750,00 TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı Kalmak üzere; şimdilik 300 TL kıdem tazminatı, 300 TL fazla mesai ücreti, 50 TL yıllık izin ücreti, 100 TL ücret alacağı)

AÇIKLAMALARIMIZ      : 
Davacı müvekkil, davalı ................ŞTİ.’nde .../.../... tarihinde çalışmaya başlamıştır. Yaklaşık ..... yıldır çalıştığı işyerinde en son temmuz ayında maaşı ödenmiş ve Ekim ayına kadar maaşı, fazla mesaileri, yıllık izinleri, ücret fark alacakları ödenmemiştir.

Maaşını ve diğer sair alacaklarını alamayan müvekkil; .../.../... tarihinde ........ Noterliği'nin ...... yevmiye numaralı ihtarı ile iş akdini haklı nedenle feshetmiştir (EK1). Şirket tarafından ödeme yapılmaması üzerine .../.../... tarihinde 2019/534 başvuru numarası ile arabuluculuğa başvurulmuştur. .../.../... tarihinde yapılan arabuluculuk görüşmesinde anlaşma sağlanamamıştır.(EK2).
Müvekkilin davalı işyerinden almış olduğu aylık son ücret AGİ DAHİL net ............ TL'dir. Maaş ödemeleri bankadan yapılmıştır.
Müvekkil, davalı işyerinde .......... tarihleri arasında kesintisiz olarak çalışmasını sürdürmüştür. Davalı işyeri ile arabuluculuk sürecinde yıllık izin, ücret fark alacağı, ücret alacağı ve fazla mesai, kıdem tazminatı alacağı konularında anlaşma sağlanamamıştır. İzah edilen nedenlerle iş akdini haklı nedenle fesheden müvekkilin kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, ücret fark alacağı, ücret alacağını talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4857 sayılı iş kanunu, HMK

DELİLLERİMİZ          : Karşı tarafın delillerine karşı delil gösterme hakkımız saklı kalmak ve delillerimizi hasretmemek kaydıyla;     1- SGK kayıtları(aleyhe olan hususları kabul anlamına gelmemek üzere)    
2- Maaş Bordroları
3- İşyeri sicil dosyası (aleyhe olan hususları kabul anlamına gelmemek üzere)
4- Gerekmesi durumunda davalı şirketin ticari defter ve belgeleri üzerinde inceleme yapılması
5- ....... Noterliği’nin ........ yevmiye numaralı ihtarı
6- Emsal ücret araştırması yapılması
7- Banka kayıtları
8- Tanık beyanları (tanık isim ve adresleri Sayın Mahkemenize bildirilecek)
9- Bilirkişi incelemesi
10-Arabuluculuk Tutanakları
11- Yemin ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM      :
Yukarıda açıklanan sebepler doğrultusunda; Davacı müvekkilin iş akdinin ....... tarihinde haklı sebeple feshedilmiş olması nedeniyle, davacının talep ettiği alacak miktarı yargılama aşamasında yapılacak bilirkişi incelemesi sonucu ortaya çıkacağından; fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere şimdilik; 300 TL kıdem tazminatının iş akdinin fesih tarihi olan .............. tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte, 300 TL fazla mesai ücreti, 50 TL yıllık izin ücreti, 100 TL ücret alacağının dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacı müvekkile ödenmesine; Yargılama gideri ve vekâlet ücretlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. .../.../...                                                                                                                          
 DAVACI VEKİLİ
                                                              AV. ESRA AKYILDIZ YAŞAR


EKLER               : Vekâletname, İhtarname, Arabuluculuk tutanağı