İŞÇİ AVUKATI

İş Hukuku İşçi Haklarını Mı Düzenler?

İş hukuku, işçilerin çalışma koşullarını, işçi haklarını, işçi sendikalarını, işçi ücretlerini, işçi-işveren uyuşmazlığı, iş kanunu ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş hukuku, özellikle son yıllarda getirilen yeni düzenleme ve içtihatlar ile işçi haklarını da düzenleyen bir hukuk dalıdır.

İş Hukuku İlgili Mevzuatlar

İş Davası Avukatının Görevleri Nelerdir? 

İş davası avukatı, iş hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda görev alır. İş davası avukatı, işçilik alacaklarının talebi, işçilik alacaklarının hesaplanması, dilekçe yazılması, arabuluculuğa başvurulması, arabuluculuk toplantısına katılma, iş davası açılması, iş davasının takibi, iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmesinin sona ermesi hususlarında görev alır.

İşçi Avukatı Hangi Davalara Bakar?

İşçi avukatı, işçilik alacakları ve iş hukukunu ilgilendiren alanlardaki tüm davalara bakar. İşçi avukatı; İşe İade Davaları, işçilik alacağı davaları(kıdem tazminatıihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, maaş ücreti, UBGT ücreti, yıllık izin, AGİ, vb.), hizmet tespit davaları, meslek hastalığı tazminatı, iş kazaları, vb. davaların takibini yapar. 

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Sebepleri Nelerdir?

Sağlık Sorunları Sebebiyle İşçinin İş Sözleşmesini Feshetmesi

İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Halleri Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Zorlayıcı Sebeplerle İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi

En İyi İş Hukuku Avukatı İstanbul'da mı Bulunur?

En iyi iş hukuku avukatı gibi söylemler avukatlık ofislerinin başlıklarında bulunmaktadır. Ancak "en iyi iş hukuku avukatı" başlıklarına itibar edilmemelidir. İş davasının takibi için iş davaları konusunda uzman avukat tercih edilmelidir. En iyi iş hukuku avukatı İstanbul ve pek çok ilimizde bulunmaktadır. İş davasının açılacağı konuma en yakın uzman iş hukuku avukatının tercih edilmesi gerekmektedir. İstanbul iş hukuku avukatı büroları açısından oldukça yoğun olduğundan işçi avukatı denildiğinde akla gelen ilk şehir olmaktadır. Ancak önemli olan davayı en iyi şekilde takip edebilecek bir avukat tercih etmektir. 

İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

"İş hukuku avukatı ne iş yapar" sorusunun cevabını şöyle özetleyebiliriz: İş hukuku avukatı yada işçi avukatı müvekkili ile yapacağı detaylı görüşmenin ardından dava açılmadan önce gerekli hazırlıkları yapar. Bu hazırlıklar iş akdinin feshi için işyerine ihtarname gönderilmesi, araştırma süreci, işçilik alacaklarının hesaplanması olabilir. İş hukuku avukatı, iş davası açmadan önce yetkili arabuluculuk bürosuna başvurur ve arabuluculuk bürosunun bulunduğu bölgeden bir arabulucu dosyaya tayin edilir. İş hukuku avukatı, tüm arabuluculuk sürecinde görev alır. Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamaması halinde işçi avukatı, iş davası açar. İş davasına bakan avukat, davanın tüm sürecini takip eder. 

İş Mahkemesi Avukatı Ücretleri

İş mahkemesi avukatı ücretleri, dava konusuna göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin işçilik alacaklarına ilişkin davalarda alacak miktarı üzerinden yüzde usulü anlaşılmaktadır. İşe iade davaları, hizmet tespit davaları, iş kazası tazminat davalarında Avukatlık Asgari Ücret tarifesinin altında olmamak kaydı ile belirli bir miktar üzerinden anlaşılmaktadır. İş mahkemesi avukatı ücreti işçilik alacağına ilişkin davalarda genellikle yüzde usulü anlaşıldığından, dava sonunda alınmaktadır. Ancak her avukatın çalışma stili farklı olduğundan ücret şekli açısından kesin bir şey söylenemez.

İş Davalarında Arabuluculuk Zorunlu Mu?

7036 Sayılı Kanunun 3. maddesinde arabuluculuğa başvuru dava şartı olarak belirtilmiştir. Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabuluculuğa başvuru dava şartıdır. Arabuluculuğa başvurmadan dava açılması halinde dava, usulden reddedilecektir. 

Davacı işçi, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacı işçiye, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir. 

İş Davasında Arabuluculuk Başvurusu Nereye Yapılır?

Arabuluculuğa başvuru, dava açılacak tarafın davalı taraf fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılır. Arabuluculuk bürosunun bulunmadığı yerlerde ise başvuru, görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır. Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu arabulucu görevlendirilir. 

İş Davası Arabuluculuk Yetki İtirazı

Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda yetkili büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder. Mahkeme kararı büro tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca taraflara tebliğ edilir. Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir ve onuncu fıkrada belirtilen süreler yeni görevlendirme tarihinden başlar. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir. Yetkili büro, altıncı fıkra uyarınca arabulucu görevlendirir.

İş Davasında Arabuluculuk Toplantısına Katılmak Zorunlu Mu?

İşçi veya işveren, taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir. Toplantıya katılmayan taraf, iş davasında kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Toplantıya katılmayan taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır. 

İş Davası Nasıl Açılır?

İş davalarında öncelikle dava türünün dava şartı olan arabuluculuğa tabi olup olmadığına bakılmalıdır. Arabuluculuğa başvurunun zorunlu olduğu davalarda; arabuluculukta anlaşma sağlanmaması halinde dava açılacaktır. İş davası detaylı bir dilekçe ile birlikte ilgili deliller ve Arabuluculuk Son Tutanağı eklenerek açılacaktır. İş davasının alanında uzman bir avukat aracılığı ile takip edilmesi önemlidir. İşçinin davayı kendisinin takip etmesi halinde hatalı işlemler yapılmakta ve mağduriyet yaşanabilmektedir.

İş davası açarken sunulacak deliller çok önemlidir. Delillerde özellikle tanık ve bilirkişi delilinin mutlaka yazılması gerekmektedir. Delillerin dava dilekçesinde mutlaka yazması gerekmektedir. Dava dilekçesinde delillerin bulunmaması halinde o delile dayanılamaz.

2022 Yılı İş Mahkemesi Dava Masrafları

İş mahkemelerinde açılacak dava türüne göre dava masrafı değişmektedir. Örneğin; işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davalarında 2022 yılı iş mahkemesi dava masrafı;

Başvurma Harcı 80,70 TL

Peşin Harç 80,70 TL

Vekalet Harcı 11,50 TL

Gider avansı da bu masraf kalemlerine eklenmektedir. Ancak Gider avansı dava değerine göre değişkenlik göstermektedir.

İş Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

İş davalarında yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzelkişinin davanın açıldığı açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir. Davalı birden fazla ise, davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. İş kazasından doğan tazminat davalarında iş kazasının yada zararın meydana geldiği yer ve zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi yetkili olur. İş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir. 

İş davalarında görevli mahkeme, İş Mahkemesi'dir. İş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise görevli mahkeme Asliye hukuk mahkemesidir. Asliye hukuk mahkemesi iş davalarına iş mahkemesi sıfatı ile bakacaktır. 

İş Davaları Ne Kadar Sürer?

İş davalarının ne kadar süreceği konusunda bir süre belirtmek doğru olmaz. Tarafların tutumuna, mahkeme yerine, taraf sayısına, tanık sayısına, delil miktarına göre iş davasının uzunluğu değişebilmektedir. İstanbulda iş davaları, mahkemelerin yoğunluğundan dolayı daha uzun sürmekte iken daha küçük bir şehirde davalar daha hızlı sonuçlanmaktadır.

İş mahkemesinde delillerin getirilmesi ve hazırlanması da davanın uzamasına sebebiyet vermektedir. Örneğin; bir dosyada pek çok defa bilirkişi raporu hazırlanmakta, itiraz üzerine bilirkişi raporu yeniden düzenlenmektedir. Tüm bu aşamalar, davanın uzamasına yol açmaktadır. Ancak iş davaları, basit yargılama usulüne tabi olduğundan diğer davalara göre daha kısa zamanda sonuçlanmaktadır. 

İş Mahkemesinin Görevleri

İş mahkemesi görevleri; 

  • 5953 sayılı kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı kanuna tabi gemi adamları, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş kanununa veya 11/01/2011 tarihli ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun ikinci kısmının altıncı bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçilere,
  • İşveren veya işveren vekilleri arasında iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına,
  • İdari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı sayılı kanunun geçici  dördüncü maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik kurumu veya Türkiye iş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara,
  • Diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara, ilişkin dava ve işlere bakar.

İş Mahkemesi Aşamaları

  • İş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır.
  • Davaların yığılması hâlinde, her bir talebe ilişkin vakıalar bakımından ispat yükü ve deliller ayrı ayrı değerlendirilir. 
  • 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemeleri tarafından verilen kararlar hakkında da uygulanır. 
  • Kanun yoluna başvuru süresi, ilamın taraflara tebliğinden itibaren işlemeye başlar. 
  • Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay tarafından ivedilikle karara bağlanır.

İş Davalarında Tanık Dinletmek Zorunlu Mu?

İş davalarında tanık dinletilmesi, taleplerin ispatı açısından önemlidir. Örneğin; fazla mesai ücreti, sigortasız çalışma, yıllık izin alacakları, kıdem tazminatı vb. davalarda tanık dinletilmesi halinde dava ispat edilebilir. İş davası dilekçesinde iddia edilen ve talep edilen tüm hususlar, mahkeme huzurunda dinlenecek tanıklar ile ispat edilir. Ancak dinlenen tanıklar dilekçede iddia edilen olay ve iddialarla tutarlı beyan vermeli, tanık beyanları çelişmemelidir. Tanık beyanlarının çelişmesi halinde tanık beyanlarına itibar edilmeyecektir. İş davasında tanığın gelmemesi halinde ise tanığa zorla getirme kararı çıkarılır. Tanık, polis eşliğinde duruşmaya getirilir. Bilirkişi raporu ve mahkeme kararında tanık anlatımları da göz önünde bulundurularak karar verilir. 

İş Mahkemesini Kaybeden İşçi Ne Yapmalı?

İş mahkemesini kaybeden işçi, mahkeme tarafından yazılan gerekçeli karara itiraz etmelidir. İş mahkemesinin verdiği karara itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine yapılmalıdır. İtiraz dilekçesi detaylı olmalı ve itiraz dilekçesinde itiraz edilen tüm hususlar yazılmalıdır. İşçinin iş mahkemesini kaybetme sebepleri detaylı olarak incelenmelidir. Genellikle mahkeme gerekçeli kararında davanın reddedilme sebeplerini detaylı olarak belirtmektedir. Ancak uygulamada işçinin avukatsız bir şekilde davayı takip etmesi oldukça zor olduğundan iş davası açacak işçilerin iş hukuku avukatı ile davayı takip etmesi önemlidir.