MALA ZARAR VERME SUÇU NEDİR?

MALA ZARAR VERME SUÇU VE CEZASI

Mala zarar verme suçu, TCK 151. Maddede düzenlenmiştir. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen yada tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren, kirleten kişi hakkında mala zarar verme suçuna ilişkin hükümler uygulanır. TCK 151. Maddede mala zarar verme suçuna ilişkin seçimlik hareketler belirtilmiştir. Başkasının malını; 
 • Yıkma
 • Tahrip etme
 • Yok etme
 • Bozma
 • Kullanılamaz duruma getirme
 • Kirletme
 Halinde mala zarar verme suçu oluşur. 

MALA ZARAR VERME SUÇU ŞİKAYETE BAĞLI MIDIR?

TCK 151 maddede belirtilen seçimlik hareketlerin oluşması halinde, suçtan zarar gören kişinin şikayeti üzerine ceza verilir. Ancak Mala zarar verme suçunun basit şekli şikayete bağlıdır. Nitelikli halinin oluşması durumunda şikayet aranmaz, kovuşturma re’sen yapılır. 

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN BASİT ŞEKLİ VE CEZASI

Mala zarar verme suçunun basit şekli TCK 151 maddesinde belirtilmiştir. TCK 151/2 maddesinde Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında da suçun basit şeklinin uygulanacağı ve cezalandırılacağı yer almıştır. Mala zarar verme suçunun basit şeklinde dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. 

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİ VE CEZASI

 • Suçun kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında işlenmesi.
 • Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında işlenmesi.
 • Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında işlenmesi.
 • Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında işlenmesi
 • Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesi
 • Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesi
 • Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak işlenmesi
 • Suçun yukarıda belirtilen nitelikli hallerinin işlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 • Mala zarar verme suçunun; yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, işlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.
 • Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

 MALA ZARAR VERME SUÇU UZLAŞTIRMAYA TABİ Mİ?

Mala zarar verme suçunun TCK 151/1,2 maddelerinde belirtilen basit şekli uzlaştırmaya tabidir. Öncelikle uzlaştırma hükümlerinin uygulanması ve sonrasında yargılamaya devam edilmesi gerekir. 

MALA ZARAR VERME SUÇU YARGITAY KARARLARI

Mala Zarar Verme Suçu Uzlaştırma

‘’…..Sanık hakkında tekerrüre esas alınan Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 16.05.2013 tarihli, 2013/22 Esas, 2013/310 Karar sayılı ilamıyla sanığın 5237 sayılı TCK'nin 151/1. maddesindeki mala zarar verme suçunun 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun'un 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nin 253. maddesi gereğince uzlaşma kapsamına alındığı anlaşılmakla; TCK'nin 2. ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanık hakkında tekerrüre esas alınan hükme ilişkin uzlaştırma işlemi yapılıp yapılmadığı mahkemesinden sorularak, sonucuna göre sanık hakkında TCK'nin 58. maddesinde düzenlenen tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,…… Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.07.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi “(Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2020/7640 Esas, 2020/9601 Karar). 

Dikili Ağaç, Fidan Veya Boğ Çubuğuna Zarar Verme

“…………..08.04.2014 tarihli jandarmanın tuttuğu olay yeri görgü ve tespit tutanağına göre 53 adet çam ağacının yerinden sökülmek suretiyle tahrip edildiğinin tespit edilmesine, tanık ... ve ...'ın beyanlarına göre TCK 152/1-c maddesindeki suçun sübut bulmasına rağmen oluşa uygun olmayan TCK 152/1-a maddesinden hüküm kurulması, Tanık ... ifadesinde ağaçların kesildiğini arkadaşları ... ve ... ile gördüklerini beyan ettiğinden bu tanıkların dinlenilmesi, ardandan sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması; Gerekçeli karar başlığında suç kısmına dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme olarak yazılmasına rağmen kamu malına zarar vermek suçundan hüküm kurularak hükümde karışılıklık yaratılması, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 02/07/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi” (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2020/2804 Esas, 2020/6880 Karar). 

Mala Zarar Verme Suçunun Yakarak, Yakıcı ve Patlayıcı Madde Kullanılarak İşlenmesi 

“Sanığın, katılana ait ekmek dolabını yakarak mala zarar vermesi şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCK.nın 151/1 ve 152/2-a madde ve fıkralarında düzenlenen yakarak mala zarar verme suçunu oluşturmasına göre hükümden önce yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun'un 65. maddesiyle 5237 sayılı TCK.nın 152/2-son maddesinde yapılan değişikliğe göre, mala zarar verme suçunun yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanılarak işlenmiş olması halinde arttırım miktarının öngörüldüğü bölümde yer alan, “verilecek ceza iki katına kadar artırılır” cümlesindeki “iki katına” ibaresinin çıkartılarak yerine “bir katına” ibaresinin eklenmiş olması gözetilmeden iki kat artırım yapılmak suretiyle fazla ceza tayini, Kabul ve uygulamaya göre de; Sanığın TCK.nın 152/2-a maddesi gereğince cezalandırılırken yasal dayanağının, TCK 155/2-a maddesi gösterilmesi suretiyle CMK.nın 232/6. maddelerine aykırı davranılması, Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. madde gereğince BOZULMASINA, 13.11.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi” (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/23112 Esas, 2019/13842 Karar). 
Mala Zarar Verme Suçu ile alakalı İstanbul ceza avukatlarından Avukat Esra Akyıldız Yaşar  en iyi ceza avukatları ile AKYILDIZ HUKUK BÜROSU’nda ceza hukuku alanında hizmet vermektedir. Soru ve görüşleriniz için hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. 
İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı AKYILDIZ HUKUK BÜROSU avukatlarından AVUKAT ESRA AKYILDIZ YAŞAR’a aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.