BASİT YARGILAMA USULÜ NEDİR?

BASİT YARGILAMA USULÜ

Basit Yargılama Usulünün Uygulaması

Basit yargılama usulü, yargılama aşamasında sürelerin kısaltılması amacı ile belirli ağırlığa ulaşmayan suçlar bakımından uygulanmaktadır. Basit yargılama usulü Asliye Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren suçlara ilişkin uygulanır.  Üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlar, basit yargılama usulüne tabiidir.

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde; Savcılık tarafından düzenlenen ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, sanık, mağdur ve şikayetçiye tebliğ edilir. Bu kimselerin 15 gün içerisinde savunmalarını yazılı olarak Mahkemeye sunmaları istenir. Tebligatta duruşmasız karar verilebileceği belirtilir. Bu süreçte dosyaya ilişkin toplanacak belge ve deliller, ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkere yazılarak talep edilir. 15 gün sonunda tarafların savunması alındıktan sonra Mahkeme karar verir. Basit yargılama usulü, 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Basit Yargılama Usulüne Tabi Suçlar

 • Sadece adli para cezasının gerektiren suçlar,
 • Hapis cezaları bakımından ise Kanunda gösterilen soyut cezası iki yıl veya daha az süreli hapis cezaları
 • Adli para cezası ile birlikte veya adli para cezasının seçenek olarak uygulandığı hapis cezalarında ise yine soyut cezanın iki yıl veya daha az süreli olduğu suç tiplerine basit yargılama usulü uygulanır.

Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağı Durumlar

Basit yargılama usulü, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik hâlleri ile soruşturma veya kovuşturma yapılması izne ya da talebe bağlı olan suçlar hakkında uygulanmaz. Basit yargılama usulü, bu kapsama giren bir suçun, kapsama girmeyen başka bir suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uygulanmaz.

Basit Yargılama Usulünde Nasıl Karar Verilir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından taraflara verilen 15 gün süre dolduktan sonra Türk Ceza Kanunu’nun 61. Maddesi dikkate alınarak Ceza Muhakemesi Kanunu 223. Maddede belirtilen kararlardan birine hükmedilebilir. Mahkûmiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir oranında indirilir. Mahkemece, koşulları bulunması hâlinde; kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilebilir veya hapis cezası ertelenebilir ya da uygulanmasına sanık tarafından yazılı olarak karşı çıkılmaması kaydıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükümde itiraz usulü ile itirazın sonuçları belirtilir. Mahkemece gerekli görülmesi hâlinde bu madde uyarınca hüküm verilinceye kadar her aşamada duruşma açmak suretiyle genel hükümler uyarınca yargılamaya devam edilebilir.

Basit yargılama usulünde itiraz

Basit yargılama usulünde verilen kararlar Ceza Muhakemesi kanunu 268. Madde gereği itiraza tabiidir. İtiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde 35 inci maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir. İtiraz sonrasında duruşma açılır ve genel hükümlere göre yargılama devam eder. İtirazın sanık dışındaki şikayetçi yada mağdur tarafından yapılması halinde mahkumiyet cezasında verilen ¼ indirim korunur.

Basit yargılama usulünde itirazın sonuçları

Basit yargılama usulünde itiraz sonucu verilen karar, sanığın lehine ise dosyada bulunan diğer sanıklar da hükümden yararlanabilir. İtiraz sonucu verilen karara ilişkin istinaf kanun yoluna başvurulur.

BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ SUÇLAR

 • TAKSİRLE YARALAMA (TCK 89/1,2,3 fıkraları)
 • TERK SUÇU (TCK 97/1)
 • YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (TCK 98/1)
 • TEHDİT SUÇU (TCK 106/1)
 • KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU (TCK 166/1,2)
 • İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU (TCK 117/1)
 • SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK 118/1)
 • HAKSIZ ARAMA SUÇU (TCK 120)
 • KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU (TCK 123)
 • HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ SUÇU (TCK 124/1)
 • HAKARET SUÇU (TCK 125/1,2,3 Fıkraları)
 • KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU (TCK 130)
 • VERİLERİ YOK ETMEME SUÇU (TCK 138/1)
 • GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK 155/1)
 • TAKSİRLİ İFLAS SUÇU (TCK 162)
 • KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU (TCK 163/1,2)
 • BİLGİ VERMEME SUÇU (TCK 166)
 • GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI (TCK 170/2)
 • GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI (TCK 171)
 • AKIL HASTASI ÜZERİNDEKİ BAKIM VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU (TCK 175)
 • İNŞAAT VEYA YIKIMLA İLGİLİ EMNİYET KURALLARINA UYMAMA SUÇU (TCK 176)
 • HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI SUÇU (TCK 177)
 • İŞARET VE ENGEL KOYMAMA SUÇU (TCK 178)
 • ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ SUÇU (TCK 181)
 • ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇU (TCK 182/1)
 • GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU (TCK 183)
 • ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU (TCK 193)
 • SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ MADDE TEMİNİ SUÇU (TCK 194)
 • BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANMA SUÇU (TCK 195)
 • USULSÜZ ÖLÜ GÖMÜLMESİ SUÇU (TCK 196)
 • RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU (TCK 206)
 • AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK 209/1)
 • SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME SUÇU (TCK 215)
 • KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK SUÇU (TCK 217)
 • GÖREV SIRASINDA DİN HİZMETLERİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK 219/1,2,3)
 • HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU (TCK 225)
 • MÜSTEHCENLİK SUÇU (TCK 226/1)
 • BİRDEN ÇOK EVLİLİK, HİLELİ EVLENME, DİNSEL TÖREN SUÇU (TCK 230)
 • KÖTÜ MUAMELE SUÇU (TCK 232)
 • AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ SUÇU (TCK 233)
 • ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK 234)
 • FİYATLARI ETKİLEME SUÇU (TCK 237/1)
 • MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA SUÇU (TCK 240)
 • BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU (TCK 243/1,2,3)
 • GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK 257)
 • KAMU GÖREVLİSİNİN TİCARETİ SUÇU (TCK 259)
 • KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI SUÇU (TCK 260)
 • KİŞİLERİN MALLARI ÜZERİNDE USULSÜZ TASARRUF SUÇU (TCK 261)
 • KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ SUÇU (TCK 262)
 • ÖZEL İŞARET VE KIYAFETLERİ USULSÜZ KULLANMA SUÇU (TCK 264)
 • SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK 270)
 • YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK 272/1)
 • SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK 278)
 • KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK 279)
 • SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK 280)
 • TUTUKLU, HÜKÜMLÜ VEYA SUÇ DELİLLERİNİ BİLDİRMEME SUÇU (TCK 284)
 • SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU (TCK 286)
 • GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK 287)
 • ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU (TCK 288)
 • MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK 289)
 • RESMEN TESLİM OLUNAN MALA ELKONULMASI VE BOZULMASI SUÇU (TCK 290)
 • BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK 291)
 • HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇU (TCK 292/1) 
 • MUHAFIZIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI SUÇU (TCK 295)

Basit Yargılama usulü ile alakalı İstanbul ceza avukatlarından Avukat Esra Akyıldız Yaşar ve ceza alanında uzman avukatlar ile AKYILDIZ HUKUK BÜROSU’nda ceza hukuku alanında hizmet vermektedir. Soru ve görüşleriniz için hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı AKYILDIZ HUKUK BÜROSU avukatlarından AVUKAT ESRA AKYILDIZ YAŞAR’a aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.