TEMYİZ SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TEMYİZ SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ NEDİR?

Temyiz süre tutum dilekçesi, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen karara ilişkin yapılan itiraz dilekçesidir. Süre tutum dilekçesi, kararın tefhiminden itibaren 15 günlük süre içerisinde Yargıtay İlgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine sunulur. Süre tutum dilekçesi, kararın sanığın yüzüne karşı okunması tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkemeye sunulmalıdır. Süre tutum dilekçesi ile Mahkemenin gerekçeli kararı yazması beklenmeden, karara itiraz etme hakkı, dilekçe aracılığı ile bildirilir. Böylece gerekçeli karara itiraz edildiği kararı veren mahkeme ve Yargıtay ilgili ceza dairesine bildirilmiş olur. Gerekçeli kararın yazılmasında sonra gerekçeli temyiz dilekçesi sunulur. 

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ'NE 

GÖNDERİLMEK ÜZERE

........BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (...) CEZA DAİRESİ'NE

DOSYA NO                          : ......./....... ESAS

TEMYİZ EDEN SANIK        : İSİM, SOYİSİM, TC

MÜDAFİİ                              : AV. ESRA AKYILDIZ YAŞAR

KONU                            : ........... Bölge Adliye Mahkemesi  (...) Ceza Dairesinin 16/12/2020 tarihli, müvekkilin cezalandırılmasına ilişkin kararının usul ve yasaya aykırı olması sebebi ile temyizen incelenerek MÜVEKKİL LEHİNE BOZULMASI talebi ve kararın tarafımızca temyiz edildiğini belirtir SÜRE TUTUM DİLEKÇEMİZİN sunulmasından ibarettir.
AÇIKLAMALARIMIZ          :
Yukarıda esas numarası verilen dosyada, .................Bölge Adliye Mahkemesi (....) Ceza dairesinin 16/12/2020 tarihli kararı ile müvekkilin cezalandırılmasına karar verilmiştir. Usul ve yasaya aykırı olan iş bu kararı müvekkilimiz adına temyiz ediyoruz. BAM tarafından verilen kararın haksız ve hukuka aykırı olması sebebi ile müvekkilimiz lehine bozulmasını talep ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı temyiz dilekçemizi sunacağız. İş bu sebeple süre tutum dilekçemizi sunma gereği hasıl olmuştur.
SONUÇ VE İSTEM          :
Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra detaylı temyiz dilekçesi verme hakkını saklı tutarak, 16/12/2020 tarihli BAM kararının sanık müvekkil .......................adına temyiz edildiğinine ilişkin süre tutum dilekçemizi sunar, BAM kararının sanık müvekkil lehine BOZULMASINA karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.18/12/2020
SANIK MÜDAFİİ