MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) NEDİR?

MİRASÇILIK BELGESİ(VERASET İLAMI)

Mirasçılık belgesi4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 598. maddesinde detaylı şekilde açıklanmıştır. Mirasçılardan birinin  başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh hukuk mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. Atanmış mirasçı, mirasçılığın kendisine tebliğinden itibaren 1 ay geçtikten sonra veraset ilamı, mirasçılık belgesi verilmesi için talepte bulunabilir.

MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) NASIL ALINIR?

Mirasçılık belgesi, belirli koşullarda noterlerden alınabilirken, bazı durumlarda dava açılabilmektedir. 

Mirasçılık belgesi alınmasında görevli ve yetkili mahkeme

Mirasçılık belgesi alınması davasında görevli mahkeme, Sulh hukuk mahkemesi olup, mirasbırakanın son ikametgahı mahkemesi yada mirasçının bulunduğu yer mahkemesinde de dava açılabilir. 

MİRASÇILIK BELGESİNİ MİRASÇILAR TALEP EDEBİLİR Mİ?

Türk Medeni Kanunu 598. maddesinde de yasal mirasçı olduğu belirlenenlere mirasçılık belgesi verileceği belirtilmiştir. Atanmış mirasçılar da mirasçılık belgesi talep edebilir. 

MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARI MİRASÇILIK BELGESİ TALEP EDEBİLİR Mİ?

Ölüme bağlı tasarrufla lehine mal vasiyeti yapılan vasiyet alacaklılarına alacaklı olduğunu gösteren bir belge verilir. Lehine mal vasiyeti yapılan kişi aslında mirasçı değildir. Mirastan alacak hakkı elde etmektedir. Vasiyet alacaklısına yalnızca vasiyet alacaklısı olduğunu belirten bir belge verilir. Bu belge mirasçılık belgesi niteliği taşımaz. Ancak bu belgeyi elinde bulunduran vasiyet alacaklısı, vasiyet edilen malın mülkiyetini kendiliğinden kazanamaz. Vasiyeti yerine getirmekle yükümlü olan kişilere karşı vasiyet edilen malın mülkiyetinin kendisine devri için dava açabilir. 

Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere miras bırakanın alacaklıları, mirasçılık belgesi talep etme hakkına sahiptir. Bu husus İcra İflas Kanunu 94. maddede belirtilmiştir. Ancak bu belge mirasçılık belgesi değildir. Alacaklılara verilen belge alacaklarını garanti etmeleri amacı ile verilen bir belgedir. 

MİRASÇILIK BELGESİ NASIL TALEP EDİLİR?

Mirasçılık belgesi talep edilirken davada hasım gösterilmez. Yani davanın karşı tarafı yoktur. Mirasçılardan birinin mahkemeden talep etmesi yeterlidir. Mirasçılık belgesi alınırken mirasbırakanın ölümü yada hakkında gaiplik kararı var ise tüm bu hususları ispatlayan belgenin olması gerekir. Mahkeme yargılamasında mirasbırakan ve talepte bulunan mirasçıların nüfus kayıtları araştırılır. 

Mirasçılık belgesinde tüm mirasçıların miras hissesi gösterilir. Tüm mirasçıların veraset ilamı yani mirasçılık belgesi talep etmesi gerekmez. Tek mirasçının talebi yeterlidir. 

MİRASÇILIK BELGESİNİN MAHİYETİ NEDİR?

Mirasçılık belgesi, kişilerin mirasçı olduklarını gösteren bir belgedir. Miras kalan hakları kullanabilmek için mirasçılık belgesinin ilgili kurumlara ibraz edilmesi gerekmektedir. Tüm kurumlar (banka, tapu, vs.) mirasın yasal mirasçılara teslimi için mirasçılık belgesini zorunlu ibrazını istemektedir. Tapu Sicili Tüzüğünün 21/a maddesi gereği intikal işlemlerinin yapılabilmesi için mirasçılık belgesinin tapuya ibrazı şarttır.

MİRASÇILIK BELGESİ KESİN DELİL TEŞKİL EDER Mİ?

Mirasçılık belgesi kesin delil teşkil etmez, her zaman diğer mirasçılar tarafından aksi ispat edilebilir. Her ne kadar mirasçılık belgesine itiraz süresi 1 ay olarak belirtilse de, 1 aylık sürede itiraz etmeyen diğer mirasçıların hakkı düşmez. Aksi ispat edilinceye kadar mirasçılık belgesi, mirasçılık belgesi talep eden kişi bakımından bağlayıcıdır. Aksini ispat eden diğer mirasçılar, mirasçılık belgesini hükümsüz kılabilir. 1 ay içinde mirasçılık belgesine itiraz eden kimseler, iddiasını ispatla yükümlü değildir. Ancak 1 aylık itiraz süresinin dolması  ile itiraz eden mirasçı, davasını ispat ile yükümlüdür. Dava açan mirasçı Mirasçılık belgesinin iptalini isteyebilir yada miras sebebi ile istihkak davası açabilir.

MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VE DÜZELTİLMESİ DAVASI

Mirasçılık belgesinin iptali davası, Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Mahkemeye başvuran kişi veraset ilamının iptalini talep edecektir. Mirasçılık belgesinin düzeltilmesi de dava ile talep edilebilir. Mirasçılık belgesinin iptali ve düzeltilmesi davasında, belgenin doğru olmadığı, eksikliği, mirasçıların yazılmamış olması iddiaları her türlü delille ispatlanabilir. 

Mahkeme tarafından mirasçılık belgesinin iptaline yada düzeltilmesine karar verilmesi durumunda, mirasçılık belgesi ile yapılan tüm işlemlerin düzeltilmesi, tapu sicili kayıtlarının da düzeltilmesi gerekir. İyiniyetli 3. kişilerin hakları saklıdır. 


Mirasçılık belgesi alınması davası, mirasçılık belgesinin iptali davası ve mirasçılık belgesinin düzeltilmesi davası, AKYILDIZ HUKUK BÜROSU'nda Avukat Esra Akyıldız Yaşar öncülüğünde takip edilmektedir. Soru ve görüşleriniz, davalarınızın takibi için İstanbul miras avukatı olarak hukuk büromuz ile bağlantıya geçebilirsiniz.