İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI NEDİR?

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

İcra takibinde borçlunun, takibe itiraz etmesi ile birlikte takip durur. Alacaklı, itiraz ile duran icra takibine devam edebilmek amacı ile itirazın iptali davası açar. İtirazın iptali davası, alacaklı tarafından borçluya karşı açılır. Eğer alacaklı İcra İflas Kanununda belirtilen m.68-68/a belgelerinden birine sahip ise, itirazın kaldırılması için icra mahkemesine de başvurabilir.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI NASIL AÇILIR?

İtirazın iptali davası, aslında alacak davasıdır. İtirazın iptali davası, alacaklı tarafından borçluya karşı açılır. Davacı alacaklı, borçlu ise davalı konumundadır. İtirazın iptali davasında ispat yükü alacaklıdadır. Alacaklı alacağının varlığını ispat etmek zorundadır. İtirazın iptali davalarında alacaklı, takipte dayanmadığı belgeler dışındaki belgelere dayanamaz.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA NELER TALEP EDİLİR?

  • İtirazın iptali davasında takibin devamına karar verilmesi talep edilir. Yani alacağın varlığının tespitine karar verilmesi istenir.
  • Borçlunun icra inkar tazminatına mahkum edilmesi talep edilir. Ancak icra inkar tazminatı davada açıkça talep edilmelidir.

Mahkeme tarafından itirazın iptaline karar verilmesi halinde, itiraz ile duran icra takibi devam eder. Yargılama sürecinde eklenen icra inkar tazminatı, faiz, yargılama giderleri vs. icra takibinde alacak kalemlerine eklenir.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ZAMANAŞIMI VAR MIDIR?

İtirazın iptali davasında zamanaşımı öngörülmüştür. Alacaklı, itirazın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde dava açmalıdır.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA USULÜ

İtirazın iptali davasının yargılaması genel hükümlere göre yapılır. Dilekçe teatisi aşaması, bu davada da mevcuttur. Mahkeme, borçlunun itirazını değerlendirerek karar verir. Bu süreçte ödeme emri, borca konu belgeler, vs. incelenir. Hakim dosyayı bilirkişiye göndererek bilirkişi raporu doğrultusunda da karar verebilir.

İCRA İNKAR TAZMİNATI

İtirazın iptali davasında, mahkeme tarafından borçlunun itirazının haksız olduğuna karar verilirse, borçlu %20’den az olmamak şartı ile icra inkar tazminatına mahkum edilir. Ancak mahkeme tarafından icra inkar tazminatına mahkum edilebilmesi için bir takım şartlar gerekir. Şöyle ki;

İcra-inkar tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacaklının alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması yasal koşullardandır. Burada borçlunun kötü niyetli itiraz etmiş bulunması yasal koşullardan değildir. İnkar tazminatı, aleyhinde yapılan icra kovuşturmasına itiraz edip duran ve işin itirazla çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. Bunlardan ayrı, alacağın likit ve belli olması gerekir. Daha geniş bir açıklama ile borçlu tarafından alacağın gerçek miktarı belli, sabit ve belirlenmek için bütün unsurlar bilinmesi mümkün nitelikle olması yeterlidir. Borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise, alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur. Öte yandan, alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da şart değildir (Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 10.06.2020 T., 2018/3816 E.,2020/4471 K.).

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ARABULUCULUK

Har iki tarafında tacir olduğu, ticari uyuşmazlıklar hususunda başlatılan icra takiplerinde takibe itiraz edilmesi durumunda, ticaret mahkemesinde itirazın iptali davası açılmadan önce arabuluculuğa başvuru yapılması gerekmektedir.


İtirazın iptali davası ile alakalı İstanbul avukatlarından Avukat Esra Akyıldız Yaşar, avukatlık hizmeti vermektedir. Soru ve görüşleriniz için hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı AKYILDIZ HUKUK BÜROSU avukatlarından AVUKAT ESRA AKYILDIZ YAŞAR’a aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.