KAMULAŞTIRMA AVUKATI

KAMULAŞTIRMA AVUKATI

İdareler, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler. 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler. 

Kamulaştırma davalarıAKYILDIZ HUKUK BÜROSU tarafından Avukat Esra Akyıldız Yaşar önderliğinde takip edilmekte olup, kamulaştırma hukuku konusunda alanında uzman kamulaştırma avukatları tarafından dava takipleri yapılmaktadır. İstanbul   kamulaştırma avukatı olarak dava takibi ve her türlü kamulaştırma süreci ve işlemlerinin takibi yapılmaktadır.

Kamulaştırma hukuku alanında takip ettiğimiz kamulaştırma davalarından bazıları şunlardır:

  • Kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davaları
  • Kamulaştırmasız El atma ve ecrimisil davaları
  • Kamulaştırma bedel arttırım davaları