20 Apr
20Apr

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında; aynı işyerinde çalıştığı başka bir işçiye küfreden işçinin, eyleminin sataşma niteliğinde olduğuna ve işçinin küfretmesi sebebi ile işverenin iş sözleşmesini İş Kanunu 25/2-d maddesi gereği haklı nedenle feshedebileceğine ve işçinin kıdem tazminatı talebinin reddine karar vermiştir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 

2015/16950 E., 2017/18968 K. 

"İçtihat Metni"

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.  

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin davalı işyerinde “server b-servis elemanı” olarak 22.06.2010 tarihinde işe başladığını, iş akdinin haksız nedenle 05.02.2013 tarihinde feshedildiğini, fazla mesai yaptığını ve ücretlerinin ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı vekili; davacının müvekkili şirketin .... Havalimanı'nda bulunan işyerine 22.06.2010 tarihinde Servis Elemanı (Garson) olarak girdiğini ve iş akdinin haklı nedenlerle feshedildiği 05.02.2013 tarihine kadar çalıştığını, 04.02.2013 günü akşam vardiyasında saat 20.00 civarında Dış hatlar Bölümü’nde bulunan .... biriminde diğer bir işçiye müşterinin ve diğer müşterilerin duyacağı şekilde yüksek sesle küfür ve hakaret ettiğini, müşterinin şikâyeti üzerine iş akdinin feshedildiğini, işyerinde fazla mesai yapılmadığını ve çalışılan tatil günlerinde ücretin ödendiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz: 

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe: 

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2-Davacının iş akdi işyerinde çalışan başka bir işçiye sinkaflı küfür ettiği gerekçesiyle feshedilmiş olup, işveren küfür olayından bu küfrü duyan ve rahatsız olan üçüncü şahıs durumundaki müşteri tarafından yapılan şikayet üzerine haberdar olmuştur. 

Davalı işverenin bu şikayet üzerine başlattığı tahkikat esnasında, küfre muhatap olan işçi .... da olayı gerek işyerindeki ilk ifadesiyle, gerekse mahkeme huzurunda tanık olarak verdiği ifadeyle doğrulamıştır. 

İşçinin işverenin diğer bir işçisine küfretmesi sataşma olup, muhatap işçinin şikayet etmemesi sonucu değiştirmez. İşverenin, davacı işçinin işyerinde başka bir çalışana, hemde müşterilerin olduğu şekilde yaptığı eylemi nedeniyle iş akdini fesihte haklı olup, feshin süresinde yaptığı anlaşıldığından davacının kıdem tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır. 

F) Sonuç: 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 23.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.