ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ PARA CEZASI NEDİR?

Devlete ait orman arazilerinde 6831 Sayılı Orman Kanununa aykırı fiillerde bulunan kimselere, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından suç tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta; suçun işlendiği yer, suç konusu emval, şüpheli bilgileri yer alır. Suç tutanağına ilişkin para cezası yada tazminat raporu adı altında rapor tanzim edilerek şüpheliye tebliğ edilir. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen Para cezasına itiraz, Sulh Ceza Mahkemesine yapılır.

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ PARA CEZASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

"Sanıkların, tapulu araziden usulüne aykırı olarak ağaç kesmekten ibaret eylemleri, 6831 sayılı Kanun'un 116. maddesi kapsamında kabahat niteliğinde olup kabahatin işlendiği 31/07/2014 tarihi ile inceleme tarihi arasında 5326 sayılı Kanun'un 20/2-c maddesinde öngörülen 3 yıllık zamanaşımı süresinin gerçekleştiğinin anlaşılması, Sanıklar hakkında 6831 sayılı Kanun'un 100/son maddesi gereğince verilen kararın incelenmesinde Sanıkların orman idaresine ödedikleri ücret karşılığında almış oldukları enkaz ve üretim artığı emvalini nakil belgesi düzenletmeden ormandan çıkarmalarından oluşan eyleminin 6831 sayılı Kanun'un 100/son maddesi kapsamında olduğu ve bu suçun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince kabahat neviine dönüşüp suç tarihi olan 02/06/2014 tarihi ile inceleme tarihi arasında 5326 sayılı Kanun'un 20/2-c maddesinde öngörülen zamanaşımı süresinin gerçekleşmiş olduğunun anlaşılması,, Bozmayı gerektirmiş; katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, kararın bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA ve gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 5236 sayılı Kanun'un 20. maddesi gereğince kabahatliler hakkında İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA" (Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/15611 E., 2019/7715 K.) 

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

…………….. SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

KARARA İTİRAZ EDEN     : İSİM, SOYİSİM, TC, ADRES.

KARŞI TARAF               : ......İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ........Orman İşletme Müdürlüğü

İTİRAZ KONUSU          :  .../.../... tarihli, ..... sayılı tutanak ve para cezasına ilişkin itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 : 

……… Orman İşletme Şefliğinin …/…/… tarihli, …….nolu tutanağı ile hakkımda ………. TL para cezası kesilmiştir. Hukuka aykırı şekilde tanzim edilen iş bu cezaya itiraz etmekteyim. Şöyle ki; 

Mevcut yer, tarla niteliğinde olup, orman arazisi olduğuna ilişkin tabela yada bir ibare bulunmamaktadır. Ben belirlenen yerin orman arazisi olduğunu bilmiyordum. Nitekim tarafımca orman arazisine yönelik herhangi bir tahribat, ağaç kesme vs. gibi bir eylem gerçekleşmemiştir. 

Tutanakta karara ilişkin itiraz mercii belirtilmemiştir. Usul ve esas yönünden son derece eksik ve hatalı düzenlenen iş bu tutanak geçerli değildir. Tutanak hukuka aykırı şekilde tanzim edilmiş olup, 6831 Sayılı Kanunun 82. Maddesine aykırı şekilde tutulmuştur. Olay tutanağı kanunda belirtilen unsurları taşımamaktadır. 

DELİLLER                       : Tanık, Keşif, Bilirkişi, her türlü sair delil.

HUKUKİ NEDENLER     : 6831 Sayılı Kanun, 5326 Sayılı Kanun.

SONUÇ VE İSTEM        : 

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

 ………. Tarafından ../../../ tarihinde kesilen …. Nolu para cezasının iptal edilmesine ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. 

KARARA İTİRAZ EDEN

İSİM, SOYİSİM, İMZA