NAFAKANIN KALDIRILMASI YADA AZALTILMASI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

NAFAKANIN KALDIRILMASI YADA NAFAKANIN AZALTILMASI DAVASI

Nafaka borçlusunun ekonomik durumunun kötüleşmesi veya nafaka alacaklısının ekonomik durumunun iyileşmesi halinde nafakanın kaldırılması yada nafakanın azaltılmasına karar verilebilir. Nafakanın kaldırılması yada nafakanın azaltılması davası açabilmek için tarafların ekonomik durumunun değişmesi yada hakkaniyet ölçüsünde hareket edilmesi gerekmektedir. Nafakanın kaldırılması veya nafaka indirimini iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, yardım nafakası, tedbir nafakalarında talep etmek mümkündür.

NAFAKANIN KALDIRILMASI YADA NAFAKANIN İNDİRİMİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

BAKIRKÖY … AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI: İsim, Soyisim, TC, Adres 

VEKİLİ: Avukat, İsim, Soyisim, Adres, Baro Sicil No 

DAVALI: İsim, Soyisim, TC, Adres 

KONU: Bakırköy …. Aile Mahkemesi’nin …/… Esas, …./… Karar Numaralı Dosyası ile Ödemekte Olduğum …. TL Yoksulluk Nafakasının Kaldırılmasını, Aksi Takdirde Nafakanın Azaltılmasına İlişkin Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR: 

  • Bakırköy Aile Mahkemesi’nin …/… Esas, …/… Karar numaralı dosyasında davalı taraf ile anlaşmalı boşanma yapılmış, davalı taraf lehine 750,00 TL yoksulluk nafakası ödenmesine karar verilmiş, mahkeme kararı …/…/… tarihinde kesinleşmiştir.
  • Müvekkil boşanma davasının kesinleşmesi ile belirlenen 750,00 TL yoksulluk nafakasını her ay düzenli olarak ödemiştir. Ancak ticaret ile uğraşan müvekkilin ülkenin bulunduğu ekonomik kriz sebebi ile son zamanlarda işleri kötüleşmiş, biriken borçları neticesinde pek çok icra takibi başlatılmıştır. Müvekkil aleyhine başlatılan icra takipleri dilekçe ekinde mevcuttur. Ekonomik yünden zor durumda olan müvekkil, yoksulluk nafakasını ödeyememektedir.
  • Müvekkil ekonomik sıkıntı yaşarken davalı taraf, iyi bir pozisyonda işe girmiş, 6 ay önce kendisine daire almış, arabasını yenilemiştir. Davalı tarafın sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin detaylı araştırma yapıldığı takdirde edindiği malvarlığı görünecektir.
  • Davalı taraf lüks bir hayat sürdüğünden yoksulluk nafakasına ihtiyacı bulunmamaktadır. Müvekkil ise ekonomik sıkıntı yaşadığından artık nafakayı ödeyememektedir. Tüm bu sebeplerle yoksulluk nafakasının kaldırılması gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK, ve ilgili her türlü yasal mevzuat. 

HUKUKİ DELİLLER: Bakırköy Aile Mahkemesi’nin …/… Esas, …/… Sayılı Kararı, Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması, Davalı Tarafa Ait Tapu Kaydı, Banka Dekontları, Araç Kaydı, Müvekkil Aleyhine Açılan İcra Dosyaları, Tanık, vs. her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle; 
  • Davanın kabulüne,
  • Müvekkilin davalı tarafa ödemekte olduğu aylık 750,00 TL yoksulluk nafakasının kaldırılmasına,
  • Yoksulluk nafakasının kaldırılmaması halinde, yoksulluk nafakasının azaltılmasına,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

                                                                               DAVACI VEKİLİ

                                                                            AD, SOYAD,İMZA